Történet

1961-ben Nyíregyházán Mezőgazdasági Felsőfokú Technikumot alapítottak, kertészeti felsőfokú technikusok képzésére. A képzési folyamattal együtt alakult ki a szervezeti forma, amelyet a 12/1962. (V.5) Kormányrendelet végrehajtására vonatkozó 16/1962 FM-MM közös utasítás tartalmazott, s már 1962-ben megalapították jogelődként a Kertészeti Géptani Tanszéket Molnár András mezőgazdasági gépészeti szakfelügyelő vezetésével. A mezőgazdaság fejlődése igényelte a mezőgazdasági gépészeti ismeretekkel rendelkező szakembereket is. Így 1966-ban megindult a mezőgazdasági gépészeti felsőfokú technikus képzés is, s oktatására több műszaki tanszéket alapítottak

A Kertészeti Géptani, a Gépjavítás és a Gépüzemeltetés Tanszékekből kiválva Dr. Anka István mg. gépészmérnök, technikumi tanár vezetésével alakult meg 1968-ban az Erőgépek Tanszék. Sasvári Gyula mg. gépészmérnök, technikumi tanár vezetésével pedig a Mezőgazdasági Gépek és Gépüzemelés Tanszék. A két tanszék az évek során hol külön, hol egy szervezeti egységben végezte munkáját a Főiskolán és jogelődjein.

A felsőfokú technikusi képzést az Elnöki Tanács 1971-ben főiskolai szintre emelve meglapította a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolát, Kertészeti és Mezőgazdasági Gépészeti Karokkal, három éves képzési idővel. A Mezőgazdasági Gépészeti Karon végzettek mezőgazdasági gépész üzemmérnöki oklevelet szereztek. Dr. Anka István a tanszék megszervezésénél kamatoztatta a középfokú mezőgazdasági technikumban szerzett tapasztalatait. A főiskola mellett működő középfokú technikumból az eszközállományt és a frissen végzett mezőgazdasági gépészmérnök kollégáit áthozta az új tanszékre. A négy fő mezőgazdasági gépészmérnök és a tanszéki segéderők közös munkával kezdték kiépíteni a tanszéki épületeket, laboratóriumokat és a technikai eszközöket. Az oktatott tananyag kialakításában jelentős szerepet vállalt a tanszék fiatal közössége, amelyhez sok segítséget kaptak a szakterületen dolgozó gyakorlati és oktatási szakemberektől. A gyakorlati képzési feltételeket az újonnan vásárolt mezőgazdasági erőgépek, szerviztechnológiai és diagnosztikai berendezések segítették.

A kezdeti időszak tanszéki épületei helyett 1973-74-ben felépült egy korszerű laboratóriumi épület, amelyben helyet kapott a motorfékterem, a hidraulika, a hajtóanyag-vizsgálati és villamosságtani laboratórium, valamint egy szerelőcsarnok. Ezzel egyidőben, de külön egységként a Mezőgazdasági Gépek és Gépüzemelés Tanszék is jelentősen fejlődött, a munkagép műhely és gépudvar kialakításával több korszerű munkagépet és kapcsolódó eszközt is beszereztek.

Magyarországon ekkor kezdték alkalmazni a mezőgazdasági termelési rendszerekben a világszínvonalú hazai és külföldi technikai eszközöket, amelyek kezelésének, karbantartásának oktatását a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán a mezőgazdasági gépész üzemmérnöki képzés tanszékei végezték. A két tanszék oktatói az ott szerzett korszerű ismereteket beépítették a főiskolai tananyagba. Az együttműködés eredményeként gyorsan átalakult a tananyag, s a képzés egyre magasabb színvonalú és korszerűbb lett. 
Az akkori szervezeti rendben a mai tanszék Mezőgazdasági Erőgépek és Mezőgazdasági Gépek és Gépüzemeltetési Tanszékként funkcionált.
A Mezőgazdasági Erőgépek Tanszék oktatási és kutatási munkái a gépészeti alapismeretek, az erőgépek, a kalorikus gépek és az elektrotechnikai rendszerek szakterületeire terjedtek ki.
A másik tanszéken a mezőgazdasági munkagépek szerkezetének és üzemeltetésének oktatási és kutatási feladatait végezték.

1974-78 között a tanszékekre fiatal, új gépészmérnökök jöttek, akik bekapcsolódva az oktató-kutató munkába egyre nagyobb szakmai tekintélyre tett szert, helyi és országos szinten. Kialakult és rendszeressé vált a kutatási munka, aminek eredményeként sokan egyetemi doktori fokozatot szereztek. Sokat fejlődött az oktatási és kutatási eszközpark, lendületet vett a tanszéki kutatómunka, és a vállalti K+F tevékenységben való részvétel.

1979-ben átszervezéssel megszüntették a tanszéki szervezeti egységeket, s helyette intézeteket alapítottak. A volt két tanszék a Mezőgazdasági Gépészeti Intézeten belül a Gépüzemeltetési Osztályba szerveződött. Vezetője Dr. Pintér István főiskolai docens lett. Az új szervezetben az erőgépes és munkagépes tantárgycsoportok oktatói együtt maradtak, s továbbra is a korábbi tanszéki csoportnak megfelelően végezték oktatási és kutatási munkájukat. Tudományos munkásságuk eredményeként 1985-ig mindannyian egyetemi doktori fokozatot szereztek.

1990-ben az önálló Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara lett. A szervezeti átalakulás erősítette az egyetem hasonló tanszékeihez fűződő szakmai és tudományos kapcsolatokat.

Az 1979-ben kialakított intézeti rendszer működési hibáinak kiküszöbölése céljából 1984-ben újra tanszéki struktúrát hoztak létre, megalapítva a Mezőgazdasági Gépek Tanszéket, amely magába foglalta az intézeti szervezeti forma előtti két tanszéket. Vezetését 1984-1987. között Dr. Széll László főiskolai docens, 1987-1992. között Dr. Anka István főiskolai tanár, 1992-1994. között Dr. Lengyel Antal főiskolai docens, 1994-1998. között pedig Dr. Sinóros-Szabó Botond egyetemi tanár látta el. 1984-ben a volt Erőgépek Tanszék dolgozóiból kivált az Elektrotechnika és Automatizálási Tanszék. Az 1984-1998. közötti időszakban a Mezőgazdasági Gépek Tanszéken jelentősen megerősödött a kutató-fejlesztő munka. Megépítésre került a hőtechnikai laboratórium és egy szabadtéri talajvályú. A járműdiagnosztika oktatását új vizsgálóműszerek beszerzése segítette. Az új méréstechnikai eszközök nagyban segítették a tudományos kutatást, amelyek az alábbi területekre irányultak:

 • Mezőgazdasági erő- és munkagépek hidraulikus rendszerei;
 • Gázolaj-víz emulzió hajtóanyagkénti alkalmazása;
 • Dohány, zöldség és gyümölcsfélék szárítástechnológiájának fejlesztése;
 • Villamos hajtások a mezőgazdasági erő- és munkagépeken;
 • A talajfizikai jellemzők és talajművelés eszközeinek kölcsönhatása;
 • A talajtömörödöttség problémáinak vizsgálata, méréstechnikájának fejlesztése.

Abemutatott kutatási témák művelése segítette a kandidátusi, illetve a Ph.D-fokozatok megszerzésére irányuló cselekmények végzését. 1999-re már 5 fő kandidátusi, 1 fő pedig D.Sc. fokozattal rendelkezett. Ez idő alatt jelentős tananyag-fejlesztési és oktatásfeltétel-javítási feladatok történtek.

Az 1998-ban az országos felsőoktatási integrációra készülve a tanszéket ismét átszervezték. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Karán megalakult a Műszaki és Agrártudományi Intézet Dr. Lengyel Antal főiskolai docens vezetésével. Az intézeten belül a korábbi két új tanszékként az Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék Dr. Nagy Kálmán főiskolai tanár és a Mezőgazdasági és Élelmiszeripai Gépek Tanszék Dr. Kerekes Benedek egyetemi tanár vezetésével jött létre. A két tanszék 2000-ben az országos felsőoktatási integrációval megalapított Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskola Karának a szervezeti egységei lett, az intézet megszüntetésével. 2001-ben meghalt Dr. Nagy Kálmán főiskolai tanár, s a tanszék vezetését Dr. Lengyel Antal főiskolai tanár vette át.

Az integrációt követően 2004-ben új oktatási és laborépületbe költözött a Kar. Az újonnan épített kari épületben korszerű laborok és tanszéki adminisztratív helyiségek kerültek kialakítása. A tanszéki oktatási és kutatási feltételeket biztosító laborok eszközei részbeni és teljes felújítással kerültek át. A két tanszék egy épületszárnyban került elhelyezésre az alábbi laboratóriumokkal együtt:

Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék:

 • Méréstechnikai laboratórium,
 • Motorszerkezettani laboratórium,
 • Gépjárműszerkezettani laboratórium,
 • Hő- és áramlástani laboratórium,
 • Hidraulika laboratórium,
 • Hajtóanyagellátó laboratórium,
 • Épületgépészeti laboratórium,
 • Előkészítő műhely,
 • Diagnosztikai laboratórium,
 • Motorfékterem,

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék:

 • Kísérleti laboratórium,
 • Növénytermesztés gépei laboratórium,
 • Állattartás gépei laboratórium,
 • Élelmiszeripari gépek laboratórium,
 • Anyamozgatási és logisztikai laboratórium,
 • Környezettechnikai laboratórium.

A laboratóriumok az épületrész földszintjén, a tanszéki adminisztrációs helyiségek a laboratóriumok fölötti emeleten találhatók.
A 2007-ben a kari szervezet racionalizálása eredményeként az 1998-ban megalapított két tanszéket újra egy szervezetbe, Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék néven vonták össze, amelynek vezetésére Dr. Lengyel Antal főiskolai tanár kapott megbízást.
A Kar jelenlegi szakjainak mindegyikén végzünk rövidebb-hosszabb idejű oktatást. A járműgépészeti, a termékfeldolgozási, a mezőgazdasági termeléstechnológai és a műszaki logisztikai szakirányoknak a tanszék a felelőse.

A tanszék szakirányú továbbképzési szakjai:

 • élelmiszeripari minőségügyi szakmérnök,
 • műszak logisztikai szakmérnök.

2006-tól pályázati pénzekből új laboratóriumi berendezésekkel gyarapodott a tanszék. Beszerzésre került fagyasztva szárító, kertészeti termékek fizikai tulajdonságát vizsgáló berendezések. 2006-2008. között a járműtechnika oktatását segítő légfékvizsgálati és motorfékpadi eszközök kerültek beépítésre. Ezek a berendezések nagymértékben javítják a tanszék kutatási feltételeit.
A gépészmérnöki alapszakon az energetikai szakirányú képzés kialakítását tervezzük 2011-től. Ennek laboratóriumi fejlesztését végezzük. A tanszék fiatal kollégái közül hárman befejezték doktori iskolai tanulmányaikat, s közülük 2010-ben egy megszerezte a Ph.D-fokozatot. Jelenleg doktori képzésben egy fő vesz rész.

Az oktatás főbb területei az alábbiak:

 • általános géptani ismeretek,
 • mezőgazdasági erőgépek elmélete és szerkezete,
 • járművek elmélete és szerkezete,
 • hő- és áramlástan,
 • hőtechnikai berendezések,
 • épületgépészet,
 • energiafogyasztók,
 • energiagazdálkodás,
 • karbantartás – diagnosztika,
 • növénytermesztés gépei,
 • állattartás gépei,
 • gépüzemeltetés,
 • élelmiszeripari műveletek alapjai,
 • élelmiszeripari gépek és berendezések,
 • környezettechnika,
 • vegyipari gépek,
 • műszaki ismeretek,
 • logisztika és anyagmozgatás, logisztika gépei és berendezései, élelmiszergazdasági logisztika,
 • logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, logisztikai tervezés,
 • raktározástechnika,
 • csomagolás,
 • terménykezelés,
 • speciális mezőgazdasági géptan.

A két tanszéki csoport külön-külön és együtt is jelentős kutatási feladatokat végez, ipari és mezőgazdasági üzemekkel konzorciumot alkotva. Ezek eredményeként számos hazai és nemzetközi kapcsolata alakul ki, tudományos dolgozatok jelennek meg, és a kutatási eredmények üzemi megvalósítására törekszik.

2020-tól a Jármű és Mezőgazdasági Géptani Tanszék vezetője Dr. habil. Antal Tamás.