A kiemelkedő képességű hallgatók segítése

A Műszaki és Agrártudományi Intézet minden szakján bőven van lehetőség a kiemelkedő képességek kibontakoztatására. Régi hagyománya van a tanszéki demonstrátori rendszernek. Az utóbbi években több tehetséggondozó műhely is létrejött, ahol az elméleti ismeretek és a gyakorlati készségek jól ötvöződnek (pl. a pneumobil és elektromobil járművek építése, makett hídépítő verseny, stb.). A legjobb képességű hallgatók bekapcsolódnak a tanszéki kutató műhelyek munkájába, a mezőgépészek esetében elsősorban a mezőgazdasági erő- és munkagépekhez kapcsolódó „K+F” tevékenységekbe, továbbá a termékfeldolgozáshoz kötődő kutatásokba.

 • A klasszikus mezőgazdasági gépész képzésből eredően jól kiépült és eredményesen működik a gyakorlati képzés rendszere. Egyrészt a tanterv szerinti laboratóriumi és műhely jellegű gyakorlatok végrehajtása történik heti rendszerességgel, ezen túl vannak 50-60 órás (7-8 munkanapos) összefüggő gyakorlatok (pl. a gépkezelői gyakorlat, karbantartási üzemi gyakorlat). A szak tantervében szerepel egy gyakorlati félév (a 7. félév), kétszer 6 hét időtartammal. Az üzemi gyakorlat jól szervezett, együttműködési megállapodásokon alapul. Szakmailag jól elhatárolhatóan két részből áll, az első 6 hétben mezőgazdasági termeléstechnológiai jellegű gépi munkavégzés, a gyakorlati képzés második felében pedig élelmiszeripari üzemi (termelési) feladatok végzése (technológia, gépesítés, szervezés). Az üzemi gyakorlatról naplót kell vezetni, melyet a gyakorlatért felelős helyi szakember láttamoz. A gyakorlatokat minden esetben a helyszínen ellenőrizzük (esetenként telefonon) és házi feladatot is kell készíteni a végzett tevékenységről, az adott cégről.
 • Az integrált Nyíregyházi Egyetemen lehetőségük van a hallgatóknak a társterületek megismerésére is, pl. második szakirány felvételére, vagy a sokféle szabadon választható tárgyból való válogatásra.

Hallgatók részére nyújtott szolgáltatások

A hallgatókat segítő szolgáltatásokat alapvetően négy intézményi szervezet biztosítja:
- a főiskolai és kari Hallgatói Önkormányzati Testület http://h5.nyf.hu/
- a Hallgatói Esélyegyenlőségi Iroda
- az Alumni és Karrier Iroda

 

Az utóbbi szervezet menüpontjainál található meg a tanulmányi tájékoztató is.

Ezen túl a Műszaki és Agrártudományi Intézetben mentor tanárok segítik az egyes szakokat és évfolyamokat. A szolgáltatások közé tartozik a kari és tanszéki honlapok hallgatók általi elérhetősége. http:www.nye.hu/mati

A végzősök elhelyezkedési pályakövetését szervezetten az Alumni és Karrier Iroda végzi.

 

A Jármű-és Mezőgazdasági Géptani Tanszék által biztosított hallgatói szolgáltatások:

 • konzultációs lehetőség: minden tárgyból min. heti 1 óra az órarendi foglalkozásokon túlmenően;
 • számítógép használat az intézet/szak laborjaiban;
 • tanszéki könyvtárhasználat;
 • Internet hozzáférés biztosítása;
 • „nyitott labor” program; 800 - 1800 között tanári felügyelettel;
 • új TDK-témák kiírása félévente;
 • a laborok, műhelyek hallgatói igényeket figyelembe vevő „rugalmas” nyitva tartása biztosított, ez a „nyitott labor” program;
 • hazai és külföldi szakmai kirándulások, üzemlátogatások, gyárlátogatások biztosítása.

A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások felülvizsgálata tanévenként kari vezetői és tanszéki értekezleten valósul meg.

A záróvizsgázó hallgatók felkészültségét az alábbi tanszéki intézkedésekkel igyekszünk javítani:

 • Folyamatosan növeljük (különösen a szakirányú tantárgyaknál) a kötelező szóbeli vizsgák számát – beszédkultúra, szakmai szókincs, kifejezőkészség javítására.
 • Kötelezővé tesszük a záróvizsga előtti „házi védést”.
 • A tehetséggondozó szakkörök munkájába bevonjuk a végzős hallgatókat, közös konzultációkat szervezünk a TDK és szakdolgozatok készítésének segítésére.

 

Az Intézet és a Tanszék stratégiájában szerepelnek:

 • A hallgatói lemorzsolódás csökkentésére javasolt intézkedések:
  • a jelenlegi mentori rendszer továbbfejlesztése,
  • felzárkóztató kurzusok szervezése.
 • A hallgatói szolgáltatások fejlesztése:
  • a TDK tevékenység erősítése, szakonként TDK-körök létrehozása,
  • a tehetséggondozó műhelyek fejlesztése,
  • a hallgatói mobilitás növelése (CEEPUS, Erasmus).
 • A nyilvánosság fejlesztése: kari, tanszéki honlapok formai-tartalmi fejlesztése (kommunikációs ablak nyitása).
 • A szakra vonatkozó minőségirányítási rendszer fejlesztése (önértékelések, ADMIR-értékelések, partneri elégedettségmérések alapján minőségfejlesztési programok).
 • „Öreg diákok” szakmai klubjának létrehozása, kapcsolatépítés.